Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".

תקנון הזמנה

למדיניות הפרטיות באתר – לחצו כאן

תקנון שימוש במתחם עבודה

התנאים המפורטים בזאת יחולו על כל המבקש להשתמש ו/או לבקר במתחם העבודה (להלן: “המשתמש“) של מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: “המחוז“) במענו שברח’ שאול המלך 39 בעיר תל אביב (להלן: “המתחם”).

 1. המתחם
  • המתחם כולל חללים ושטחי עבודה לקיום פגישות ולעבודה עצמאית המוקצים בכפוף לתשלום, למטרת עבודה בתחום עריכת הדין לעורכי דין בישראל, בכפוף להצגת רישיון עורך דין בתוקף בידי המשתמש לאורך כל תקופת השימוש, כפי שיפורט להלן:
   • מתחם המשרדים – המתחם כולל 2 משרדים בשטח של 6.76 מ”ר, לשימוש פרטי של עורכי הדין בהתאם לתקנון זה (להלן: “מתחם המשרדים”).
   • מתחם החלל המשותף – המתחם כולל מתחם חלל משותף בשטח של 45 מ”ר, לשימוש עורכי הדין בהתאם לתקנון זה (להלן: “מתחם החלל המשותף”).
   • מתחם חדר הישיבות – המתחם כולל מתחם חדר ישיבות בשטח של 8 מ”ר לשימוש עורכי הדין בהתאם לתקנון זה (להלן: “מתחם חדר הישיבות”).
  • התשלום עבור שימוש במתחם המשרדים; מתחם החלל המשותף ומתחם חדר הישיבות יעשה בהתאם לקבוע בנספח א’ המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  • עורך דין המשתמש בשטח עבודה במתחם יחשב כמי שהסכים לתנאי תקנון זה בהסכמה מלאה ובלתי חוזרת ותקנון זה יחשב כהסדרת היחסים שבינו ובין המחוז לכל דבר ועניין.
 1. תנאי השימוש הכלליים
  • ידוע למשתמש כי המתחם משמש כמתחם פתוח לשימוש בחלקיו, לטובת עורכי דין שונים לצורך ביצוע עבודה בתחום עריכת הדין וביצוע פעולות משפטיות נוספות;
  • המשתמש מצהיר כי הינו מעוניין להתקשר בתקנון זכות שימוש במתחם מטעם המחוז, הכולל שטח עבודה לתקופה המוסכמת בין הצדדים ובהתאם למטרת השימוש כמפורט בתקנון זה ובהתאם להוראותיו;
  • המשתמש מאשר כי ידוע לו, כי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב), התשל”ב- 1972 (להלן: ”חוק הגנת הדייר-נוסח משולב”), על כל הוראותיו אינו חל על הנכסים לשימוש ו/או על חלק מהם;
  • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא בדק ומכיר היטב את השטח המוקנה לו לשימוש בתקנון זה, שטחו, מאפייניו, מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו, אפשרויות השימוש בו, ניצולו ויעודו והוא מוותר בזאת על כל טענה ותביעה מכל מין וסוג שהוא, לרבות ליקוי ו/או אי התאמה (למעט ליקוי או אי התאמה נסתרים).
  • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מעוניין להתקשר בתקנון זכות שימוש זה, במצבו נוכחי של המתחם (”AS IS”). המשתמש מסכים ומאשר כי יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/ או דרישה ו/או תביעה כלפי המחוז בגין אי התאמת המתחם לצרכיו ו/או למטרותיו כאמור ו/או בגין שטחו ו/או בגין מום כלשהו, למעט פגמים נסתרים, והמחוז לא ידרש לבצע כל עבודת התאמה ו/או שיפוץ במתחם בשל כך.
  • מובהר בזאת למשתמש כי, במתחם חלל העבודה המשותף, לא ניתן יהא לקיים פגישות עם לקוחות, והללו יעשו אך במשרדו של המשתמש לפי תקנון זה ו/או במתחם חדר הישיבות לאחר שנרכשו זכויות השימוש בו בהתאם לתעריף המוגדר לעיל.
  • המתחם לא יחשב כמשרדו הרשמי של עורך הדין וכן לא ישמש בשום צורה כמקום להמצאת כתבי בי- דין בעבור לקוחות עורך הדין המשתמש במתחם כאמור לעיל.
  • השימוש במתחם ובחלליו השונים, הינו אך לשם מטרת השימוש כהגדרתה בתקנון זה ובכפוף להצגת רישיון עורך דין בתוקף בידי המשתמש לאורך כל תקופת השימוש.
 2. הזמנות
  • הזמנות של מתחם המשרדים, מתחם החלל המשותף ומתחם חדר הישיבות יבוצעו במתחם עצמו מול המזכירות או באתר האינטרנט של המחוז, למעט הזמנות על בסיס חודשי או שבועי אשר יבוצעו במתחם בלבד מול המזכירות, ולא ניתן יהיה לבצען באמצעות אתר האינטרנט של המחוז.
  • עד 24 שעות לפני מועד תחילת תקופת השימוש במתחם ניתן יהיה לבטל את ההזמנה של השימוש במתחם, וזאת על ידי פנייה להנהלת האתר וקבלת אישור על ביטול ההזמנה.
  • הזמנה שלא תבוטל עד 24 שעות לפני תחילת תקופת השימוש תחויב בתשלום מלא של דמי השימוש ביחס לתקופת השימוש שהוזמנה.
 3. מטרת השימוש
  • מטרת השימוש הייחודית הינה לשם ביצוע עבודה בתחום עריכת הדין ובלבד שהמתחם לא יחשב כמשרדו הרשמי של עורך הדין וכן לא ישמש בשום צורה כמקום להמצאת כתבי בי- דין בעבור לקוחות עורך הדין המשתמש במתחם כאמור לעיל.
  • עורך הדין יהא מחויב לבדוק כי זכות השימוש, מטרותיה ויתר פעולותיו שבקשר עם השימוש הינן בהתאם להוראת כל דין החל על העניין ובהתאם לכללי האתיקה החלים על עורך הדין. אין בהוראות תקנון זה ו/או בהסכמת המחוז להשכרת המתחם לעורכי הדין, כדי להוות אישור ו/או מצג למשתמש בדבר החובות המוטלות עליו לפי כל דין וכללי האתיקה החלים עליו, אשר מחובתו הבלעדית לבודקם ולעמוד בהם.
  • המשתמש ישתמש ויפעיל את חלק המתחם המוקצה לו במסגרת תקנון זה על חשבונו ובאחריותו, אך ורק למטרת השימוש שבתקנון זה, ולא לכל מטרה אחרת, והוא יעשה במתחם שימוש רגיל וסביר בלבד. היה ועשה המשתמש שימוש למטרה שאינה נכללת במטרת השימוש, יהא המחוז רשאי לפנותו באופן מיידי מהמתחם, בנוסף לכל סעד אחר לו יהא זכאי באופן מידי בגין כל נזק שייגרם לו.
 1. אי תחולת חוקי הגנת הדייר
  • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שחוק הגנת הדייר נוסח משולב אינו חל ולא יחול על השימוש ו/או המושכר על פי תקנון זה.
  • המשתמש מצהיר כי הוא לא יהיה דייר מוגן במושכר לפי הוראות חוק הגנת הדייר, ולא על פי הוראות כל חוק אחר הקיים או שיחוקק בעתיד, המגן על משתמש ו/או דייר בכל דרך שהיא, והחוקים האמורים, תיקונים, התקנות והצווים הבאים ו/או שיביאו מכוחם, אינם חלים ולא יחולו עליו ו/או על המושכר (כולו או חלקו) ו/או על תקנון.
  • המשתמש מצהיר, כי לא נתבקש לשלם דמי מפתח כלשהם או תשלומים מכל מין וסוג שהוא העלולים או העשויים להיחשב כדמי מפתח כאמור, כי כל העבודות, השינויים, השיפוצים, השיפורים, והשכלולים שייעשו במושכר – אם ייעשו, ובלי לגרוע מכל איסור אחר בתקנון זה – אינם ולא יהיו שינויים יסודיים והוראות חלק ג’ של חוק הגנת הדייר, לא יחולו על תקנון זה.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יטען בכל זמן שהוא, כל טענה שאינה עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף זה לעיל, כולו או חלקו וכי הוא מוותר בזה אופן בלתי חוזר על כל זכות ו/או טענה כאמור.
 2. תקופת השימוש
  • תקופת השימוש שעל פי תקנון זה הינה בהתאם למוסכם בין המשתמש למחוז.
 3. השימוש במתחם
  • המשתמש מתחייב לשמור על שלמות המתחם, לעשות בו כל שימוש סביר וזהיר ולהחזיק את חלק המתחם אשר הוקצה לו במסגרת תקנון זה במצב תקין, נקי וראוי כפי שקיבל אותו במועד התקשרות בתקנון השימוש המקורי, ולהימנע מגרימת כל נזק ו/או קלקול בחלק המתחם אשר הוקצה לו במסגרת תקנון זה במשך כל תקופת השימוש. במידה שיגרם קלקול או פגם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, המשתמש מתחייב לתקן על חשבונו את כל הנזקים, הפגמים והקלקולים שיגרמו ו/או יתהוו בחלק המתחם אשר הוקצה לו במסגרת תקנון זה, למעט קלקול, נזק או פגם שנגרמו כתוצאה מבלאי סביר. על כל נזק או קלקול כאמור שנגרמו למתחם יודיע המשתמש מיד לאחר התרחשותו.
  • היה והמשתמש לא תיקן כל קלקול, נזק או פגם כאמור, שחלה עליו החובה לתקנו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, שמורה למחוז הזכות, אך לא החובה, לבצע את התיקונים האמורים על חשבונו. חשבון התיקונים יועבר למשתמש על ידי המחוז וחשבון זה יחייב את המשתמש. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או מענה בגין איכות התיקון ו/או מחירו, תוך שהמשתמש מתחייב לשלם החשבון האמור בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלתו.
  • המשתמש מתחייב לכך, שהשימוש במתחם על ידו לא יגרום למטרדי עשן, רעש, ריח, זעזועים ו/או מטרד אחר על פי כל דין, ובמידה שיינתנו בקשר לכך הוראות ו/או צווים על ידי רשות מוסמכת כלשהי, הוא מתחייב לקיים כל הוראה ו/או צו כאמור במלואם ובמועדם. המשתמש יהא האחראי הבלעדי כלפי כל רשות ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני לכל הנובע מהשימוש במתחם ומהאמור לעיל, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, תשלום כל קנס.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שינוי ו/או שיפור ו/או שיפוץ ולא לבצע במבנה המתחם המוקצה לשימושו כל תוספת אלא בהסכמת המחוז בכתב ומראש.
  • בכל מקרה של הכנסת תוספות או שיפורים ו/או שינויים ו/או תיקונים שנעשו בהסכמת המחוז, יהיו השיפורים ו/או השינויים ו/או התיקונים ו/או התוספות רכושו הבלעדי של המחוז, והמשתמש לא יהיה רשאי לפרקם או לקחתם עמו בתום תקופת השימוש, ולא תהיה לו הזכות לתבוע מהמחוז כל תמורה שהיא בגינם.
  • אין באמור דלעיל בכדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של המחוז לדרוש מהמשתמש לסלק כל תוספת ו/או שינוי ו/או שיפור ו/או שיפוץ שנעשו במבנה על ידו הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המחוז.
  • למען הסר כל ספק, מוסכם ומוצהר בזאת, כי אף אם המשתמש יעזוב את המתחם, מכל סיבה שהיא, לפני תום תקופת השימוש, לפי העניין, יהיה המשתמש חייב לשלם למחוז את דמי השימוש שביחס למלוא תקופת השימוש שנקבעה בינו ובין המחוז מראש.
 1. התחייבות לשמירת סודיות וויתור על סודיות
  • המשתמש מצהיר ומאשר כי במסגרת השימוש עשוי להיחשף בפניו (להלן: “מקבל המידע”) מידע השייך ו/או קשור בעורכי דין אחרים המשתמשים אף הם חלק מהמתחם ו/או אודות פעילותם ו/או אודות עניינים של צד שלישי אחר הקשור עמהם, לרבות כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה, סודות מסחריים, דרך פעולה, קניינם הרוחני ונתונים אודות פעילותם ו/או אודות לקוחותיהם או צד שלישי אחר הקשור עמהם וכן כל מידע רגיש אחר שהגיע לידיו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכתב, בין בעל-פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע, בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, שאינו מצוי בנחלת הכלל או שחייב לגלותו על פי כל דין. לצורך האמור בהתחייבות זו, המונח “מסמכים” יפורש ככולל כל אמצעי אגירת מידע שהוא, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אמצעי פיזי, מכני, מגנטי, חשמלי, אלקטרוני, אופטי ו/או מגנטי (להלן: “מידע הסודי”);
  • המשתמש מאשר כי ידוע לו שגילוי המידע ו/או השימוש בו עלול להוות פגיעה בפרטיות שבהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ה’תשמ”א-1981 לרבות הצווים והתקנות על פיו (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”);
  • המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש בו, וכי הוא האחראי הבלעדי להבטחת המידע ושמירתו ולמניעת גילוי לאחר.
  • המשתמש מתחייב לנקוט בעצמו ועל חשבונו בכל אמצעי האבטחה הצריך לעניין לאבטחת הנתונים ו/או המידע הסודי ובכלל זה לדאוג למנוע גישה למערכות המחשב שלו ו/או לכל מידע השייך לו ו/או למי הקשור אליו ו/או ללקוחותיו ו/או לצד שלישי אחר.
  • המשתמש מתחייב לשמור את המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג’ כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו”ל במידע הסודי, כהגדרתו לעיל וזאת בין בתקופת השימוש ובין לאחריה.
  • המשתמש מאשר כי ידוע לו, כי גילוי או שימוש במידע סודי על ידיו, יחשב משום הפרה של חוק הגנת הפרטיות וכן הוראת כל דין אחר האוסרת גילוי ושימוש במידע הסודי.
  • המשתמש מצהיר כי:
   • יהא אחראי כלפי כל נפגע על פי כל דין לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לעורך דין אחר או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבות זו, וזאת בין אם יהא אחראי לבדו בגין כל האמור ובין אם יהא אחראי ביחד עם אחרים.
   • מתחייב להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמו את האמור בכתב התחייבות זה.
   • בכל מקרה שתופר התחייבות זו לרבות על ידי מי מטעמו ובכל מקרה שיגלה מידע סודי כאמור תהיה לבעל המידע הסודי ו/או הקשור בו זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיו בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל וזאת מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של המחוז.
   • התחייבויות אלו מתווספות ואינן גורעות מחובותיו לשמור על מידע לפי דרישת כל דין.
   • התחייבויות לפי כתב זה הינן בלתי מוגבלות בזמן וימשיכו לחול גם לאחר סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, הן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול.
   • ידוע לו, כי ההתקשרות עמו הנה בין היתר על בסיס התחייבויותיו אלה.
   • ידוע למשתמש שמידע סודי כהגדרתו לעיל, שלו ושל יתר המשתמשים במתחם, עשוי להגיע לידיים אחרות של משתמשים אחרים במתחם והוא מוותר מראש ובמפורש על טענות בדבר נזקים ו/או הפרת התחייבות בהקשר זה מצד המחוז ו/או מי מטעמו.
  • היה ויקבע על ידי ערכאה או רשות כל שהיא, כי אין להתחייבות מההתחייבויות מסמך זה תוקף – תצומצם ההתחייבות, כדי השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות והזכויות על פי מסמך זה.
 1. אחריות ושיפוי
  • המחוז ו/או כל מי שבא ו/או פועל מטעמו, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או פגיעה לגוף ו/או לרכוש שיגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או למבקריו ו/או לצד ג’ אחר, לרבות משתמשי המתחם הנוספים, אשר יגרמו בתחום המתחם ו/או עקב השימוש במתחם, במהלך תקופת השימוש.
  • על המשתמש, ועליו בלבד, תחול האחריות לכל נזק לרבות נזק גוף ו/או רכוש ו/או הוצאה ו/או הפסד רווחים כלשהו שיגרם לו ו/או למחוז ו/או לצד שלישי כלשהו ביחס למתחם ולכל רכוש שהוא, שיגרם עקב שימוש המשתמש במתחם ו/או התנהגות המשתמש ו/או באי ביתו.
  • לפיכך, מתחייב המשתמש לשלם ו/או לפצות את המחוז ו/או כל נפגע אחר מיד עם דרישתו הראשונה בכתב, בגין כל פגיעה, נזק ו/או הפסד ו/או קנס ו/או תביעה והוצאה כספית כלשהי שיגרמו למתחם, למחוז, לצד ג’ ו/או לכל רכוש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שהמשתמש אחראי להם ו/או שהוא חב בהם על פי תקנון זה.
  • היה והמשתמש לא מילא התחייבותו זו והמחוז מילא התחייבות זו במקומו, מתחייב המשתמש להחזיר למחוז, מיד עם דרישתו לעיל ולא יאוחר מ-30 ימים, כל סכום כאמור ו/או כל סכום שהמחוז הוציא ו/או שילם לאדם, או לגוף כלשהם, כפיצוי על פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק כאמור – והכל בצירוף הוצאות המחוז הדרושות לשם ביצוע האמור בס”ק זה.
  • כל עוד לא נאלץ המחוז לשלם הסכומים לעיל, שמורה למשתמש הזכות להתגונן כנגד תביעות ו/או דרישות צד ג’ כדלעיל.
 2. העברת והסבת זכויות
  • המשתמש לא יהא רשאי להעביר ו/או לשתף ו/או למחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או לעשות כל עסקה ו/או להסב לאחר או לאחרים זכות כלשהי מזכויותיו על פי תקנון זה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין באופן קבוע ובין באופן חד פעמי.
  • המחוז יהא רשאי למכור ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או למחות לאחר את זכויותיו במתחם ו/או את זכויותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, בלא צורך במתן הודעה למשתמש או בהסכמתו, ובלבד שזכויותיו של המשתמש על פי תקנון זה לא תפגענה וכי חליפו של המחוז ייטול עליו את מלוא התחייבויות המחוז כלפי המשתמש.
 3. אחזקת המתחם
  • המשתמש מתחייב לשמור ולדאוג לשלמות ותקינות המתחם, פריטיו, אביזריו ומערכותיו, ולהחזירו למחוז בתום התקופה בה יהיה זכאי להחזיק בו עפ”י התקנון כשהמתחם על כל אביזריו ומערכותיו תקינים ונקיים ומוכנים לשימוש מידי על ידי המחוז ו/או משתמש אחר מטעם המחוז, למעט בלאי טבעי וסביר.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי כחלק מאביזרי המתחם, תעמודנה לשימוש המשתמש מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון שניתן יהיה לרכוש באמצעות כרטיס אשראי, וכן מכונת קפה שלצורך השימוש בה ניתן יהיה לרכוש בנפרד קפסולות קפה, באמצעות כרטיס אשראי. המשתמש מצהיר כי ידוע לי כי המחוז אינו אחראי על השימוש במכונות שתייה ומזון אלה, וכי כל תקלה או טענה שתהיה למשתמש ביחס למכונות אלה תופנה לספק המכונות האוטומטיות.
  • מוצהר ומוסכם בזאת, כי בתקופת השימוש וכן בכל מועד בו ישתמש המשתמש במתחם, מתחייב המשתמש להשתמש בחלק המתחם המוקצה לו על פי תקנון זה, ולשמרו במצב טוב ותקין, לשמור על ניקיונו, לעשות בו שימוש הוגן וזהיר ולהימנע מגרימת נזק או קלקול בו או בכל אחד ממתקניו ולהיות אחראי ולתקן מיד ועל חשבונו כל נזק או קלקול שיגרם למתחם.
  • המשתמש לבדו יהא אחראי לאובדן, פגיעה או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף שיגרמו במתחם ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל שאירעו בו ו/או בקשר עם ביצוע הוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מכל דבר ועניין אחר הקשורים במתחם, במעשה, מחדל, שימוש או ביצוע כאמור ו/או הנובעים מהעניינים האמורים, כולם, או חלקם ולא תחול כל אחריות על המחוז, אלא כאמור בתקנון זה.
  • המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המחוז בגין כל סכום שישולם עקב כל תביעה שתוגש נגדו כתוצאה מכל נזק או אבדן שיגרמו כאמור לעיל, ולהחזיר למחוז בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום דרישתו הראשונה בכתב, כל סכום שהמחוז ישלם בקשר לתביעה ולפיצוי כאמור ובקשר להגנתו מפני תביעה כאמור ובלבד שהמחוז לא ישלם ולא יתחייב לשלם כל סכום שהוא, טרם שניתנה למשתמש ההזדמנות הנאותה להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה לתשלום.
  • המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע במתחם או בכל חלק ממנו לרבות קירותיו החיצוניים, שינויים ו/או תוספות כלשהם ולא להוציא מהמתחם כל אביזר ו/או חלק הצמודים ו/או המהווים חלק כלשהו ממנו אלא אם קיבל את הסכמת המחוז, מראש ובכתב ובתנאים שימצאו לנכון לקבוע. כל שינוי כאמור שנתקבל לגביו אישור המחוז יעשה ע”י המשתמש ועל חשבונו. בתום תקופת השימוש, יהיה על המשתמש להחזיר את המתחם למצבו הקודם אלא אם הסכים המחוז אחרת בכתב וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המחוז.
  • המשתמש מתחייב לקיים ולמלא אחר כל ההוראות, החוקים, חוקי העזר, תקנות, צווים של כל רשות מוסמכת החלים לגבי המתחם ו/או לגבי השימוש במתחם ו/או פעילות במתחם.
  • המשתמש מתחייב בזאת להימנע מכל פעילות היוצרת מפגע ו/או נזק ו/או מטרד לסביבה ו/או למבקרי המתחם ו/או העושים בו שימוש מעת לעת ו/או לציבור, לרבות מטרדי רעש והשמעת מוסיקה. כמו כן, המשתמש מתחייב לפעול בזהירות ולמנוע כל גרימת כל נזק למתחם, וכן הוא מתחייב לתקן על חשבונו לאלתר כל נזק ו/או קלקול ו/או מטרד ו/או הפרעה שיגרמו להם על ידו ובאחריותו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או מבקריו ובאחריותם.
  • המשתמש מתחייב בזאת לקיים את הנחיות עובדי ועובדות המחוז האחראים במתחם.
  • המחוז זכאי להיכנס לכלל חלקי המתחם בכל עת ובכל שעה משעות העבודה המקובלות בתאום מראש עם המשתמש, על מנת לבדוק באם המשתמש מקיים תנאי תקנון זה ו/או הנובע מהם ו/או על מנת להציגו בפני קונים ו/או משתמשים פוטנציאליים ו/או בפני אנשי מקצוע מטעמו.
 4. פינוי המתחם
  • עם תום תקופת השימוש ו/או ביטולו של תקנון זה כדין מכל סיבה שהיא (להלן: “מועד פינוי המתחם”), מתחייב המשתמש לפנות את המתחם ולהעמידו לרשות המחוז כשהוא נקי ופנוי מכל אדם וחפץ במצב תקין לרבות התקנות המחוברות דרך קבע שביצע בו המשתמש למעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר וכשהמתחם צבוע בגוון שהיה צבוע במועד מסירתו למשתמש, ובמצב שהיה כפי שקיבל אותו ביום חתימת תקנון זה, והכל מבלי לגרוע מהאיסור החל על המשתמש לערוך שינויים כלשהם במתחם.
  • מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למחוז על פי התקנון ו/או על פי כל דין, המשתמש מתחייב כי במידה ולא יפנה את המתחם בתום 7 (שבעה) ימים ממועד פינוי המתחם כאמור לעיל, ישלם למחוז בגין התקופה שבין מועד פינוי המתחם לבין מועד פינויו בפועל, סכום השווה לחלק היחסי מדמי השימוש במתחם עבור התקופה שבה נמנע מלפנות את הנכס (ובכלל זה שבעת הימים שעברו ממועד פינוי המתחם).
  • זאת ועוד, המשתמש יחויב לשלם למחוז סכום של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים) עבור כל יום (לרבות בימי שישי ושבת) שאיחר להשיב את המתחם (להלן: “הפיצוי המוסכם”), כל זאת בלי לגרוע מחובתו לפנות את המתחם במועד פינוי המתחם כאמור.
  • מוסכם ומוצהר כי הסכום הנזכר לעיל כפיצוי מוסכם, הוערך מראש על ידי הצדדים כסכום נאות וסביר המשקף את נזקי המשתמש הניתנים לצפייה עקב איחור בפינוי המתחם, ומשכך המשתמש לא יטען ולא יהיה רשאי לטעון כי הסכום הנקוב בסעיף זה הוא מופרז או גבוה.
  • אין באמור לעיל בכדי לגרוע ו/או לפגוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים על פי התקנון ו/או על פי כל דין למחוז. להסרת ספק מובהר, כי במקרה שבו הפיצוי שיוכיח המחוז יהא גבוה מהפיצוי המוסכם, יהא המחוז זכאי לקבל אך ורק את סך הפיצוי שהוכיח כאמור ולא את צירפום.
  • לפני פינוי המתחם, תערך בדיקה של המתחם על ידי המחוז (או מי מטעמו) והמשתמש, ותיערך רשימה מוסכמת של ליקויים ו/או תיקונים שעל המשתמש לתקנם בהתאם לתקנון זה (להלן “הרשימה”).
  • המשתמש ישלם למחוז את עלות התיקון בגין ליקויים אלו, ויקבל את אישור המחוז על ביצוע התשלום.
 5. ביטול זכות השימוש ופקיעתה
  • נוסף על כל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למחוז על פי כל דין, יהא המחוז רשאי וזכאי לבטל את התקנון לאלתר ובלא מתן התראה, בקרות אחד, או יותר מהמקרים הבאים:
   • במקרה בו בשל הוראת דין ו/או רשות רגולטורית נמנע מן המחוז לבצע התחייבויותיו שלפי תקנון זה ליתן זכויות שימוש במתחם כולו או חלקו ו/או להעמידו לשימוש בהתאם לתקנון זה.
   • המשתמש לא שילם תשלום כלשהו שהוא חייב לשלם על פי התקנון, ולא עשה כן בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהמועד המיועד לתשלום.
   • אם המשתמש הפר תנאי יסודי ו/או עיקרי בתקנון, כהגדרתו בתקנון או על פי כל דין, ולא תיקן את ההפרה כעבור 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד מסירת הודעה בכתב על כך על ידי המחוז.
   • נפתחו הליכי פשיטת רגל ו/או פירוק כנגד המשתמש, ולא בוטלו בתוך 30 (שלושים) יום.
   • הוטל עיקול על המשתמש ו/או רכושו, והעיקול לא הוסר בתוך 30 (שלושים) יום.
   • אי שימוש במתחם למטרת השימוש כהגדרתה לעיל.
  • ביטל המחוז את התקנון בהתאם לסעיף זה, יהא רשאי, מבלי לפגוע באף זכות אחרת העומדת לו, לנקוט בכל הליך חוקי כדי לפנות את המשתמש, אם זה לא התפנה באופן מידי מן המתחם. המשתמש, בעצם חתימתו על תקנון זה, מקנה למחוז, בהרשאה בלתי חוזרת, את הזכות והרשות לפעול כן, ומוותר בזה מראש לחלוטין על כל הטענות והמענות כנגד פעולה כאמור של המחוז או בא כוחו.
 6. הפרות
  • על הוראות תקנון זה והפרתו יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), ה’תשל”א – 1970.
  • מוסכם בין הצדדים כי כל התנאים שבסעיפים 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13לתקנון זה, על כל תתי הסעיפים שבהם, הם מעיקרי התקנון ולפיכך הינם סעיפים יסודיים לתקנון אשר הפרתם תעלה לכדי הפרה יסודית כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), ה’תשל”א – 1970.
  • במקרה של הפרה יסודית של התקנון, יהא רשאי המחוז, בנוסף לכל תרופה אחרת המגיעה לו ע”פ תקנון זה ו/או על פי דין, להפסיק את השימוש לאלתר וללא הודעה מוקדמת, וזאת לאחר שהמחוז נתן למשתמש ארכה בת 14 (ארבעה עשר) ימים לתיקון ההפרה ו/או ההפרות, ואלה כאמור לא תוקנו על ידו.
  • יובהר למען הסר ספק, כי המחוז יהא רשאי לבטל את התקנון גם בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף 12 לעיל.
  • אין באמור בסעיפים לעיל כדי לפגוע באיזו צורה שהיא בזכויות המחוז להגיש תביעה משפטית נגד המשתמש לפינוי המתחם ו/או לביצוע תנאי התקנון ואין בכך כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למחוז.
  • מבוהר בזאת כי ההוראות תקנון זה עשויות להשתנות מעת לעת על ידי המחוז ו/או מי מטעמו, ועל עורך הדין המתקשר בזכות לשימוש בהתאם להוראות אלו לעקוב אחר השינויים בהוראות הנ”ל כאמור.

נספח א’ לתקנון שימוש במתחם עבודה – מחיר ושימוש

מתחם העבודה של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין בישראל (להלן: “המחוז“) במענו ברחוב שאול המלך 39 בתל אביב (להלן: “המתחם“), כולל חללים ושטחי עבודה עצמאית המוקצים למטרת עבודה בתחום עריכת הדין לעורכי הדין בישראל, בכפוף להצגת רישיון עורך דין בתוקף בידי המשתמש לאורך כל תקופת השימוש, ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים כדלקמן:

 1. מתחם המשרדים – המתחם כולל 2 משרדים בשטח של 6.76 מ”ר, לשימוש פרטי של עורכי הדין (להלן: “מתחם המשרדים” על בסיס יומי בתעריף  של 160 ₪ ליום; על בסיס חצי יומי בתעריף  של 80 ₪ לחצי יממה; ועל בסיס של שעתיים בתעריף  של 45 ₪ לשעתיים.
 2. מתחם החלל המשותף – המתחם כולל מתחם חלל משותף בשטח של 45 מ”ר, לשימוש עורכי הדין (להלן: “מתחם החלל המשותף”). תמחור השימוש במתחם החלל המשותף יעשה על בסיס שבועי בתעריף של 300 ש”ח לשבוע; על בסיס יומי בתעריף קבוע של 90 ₪ ליום; על בסיס חצי יומי בתעריף  של 50 ש”ח לחצי יממה; ועל בסיס שעתי בתעריף  של 35 ₪ עד שעתיים.
 3. מתחם חדר הישיבות – המתחם כולל מתחם חדר ישיבות בשטח של 24.8 מ”ר לשימוש עורכי הדין (להלן: “מתחם חדר הישיבות”). תמחור חדר הישיבות יעשה על בסיס יומי בתעריף  של 560 ₪ ליום; על בסיס חצי יומי בתעריף  של 330 ₪ לחצי יממה; על בסיס של שעתיים בתעריף  של 180 ₪ לשעתיים ובתעריף של 100 ש”ח לשעה בודדת.