Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".

מדיניות פרטיות

למען הסר הספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות), מסירת פרטיו של המשתמש לצורך ביצוע פעולות באתר, תהווה הסכמה לאפשר להנהלת האתר לעשות שימוש בנתונים אלה לצורך דיוור ושיתופי פעולה עם נותני שירותים, ספקים ובתי עסק שונים.

הנהלת האתר לא תעביר פרטים של משתמש לצד שלישי ללא אישורו מראש ובכתב, אלא אם העברת הפרטים נדרשת לצורך מתן השירותים באתר.

כל מידע אודות המשתמש שיצטבר בקשר עם פעילותו באתר יחשב לקנייה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה והמשתמש באתר מוותר מראש על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות.

כן יובהר, כי הנהלת האתר תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד לרבות לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות ו/או לצרכים סטטיסטיים.

כל משתמש באתר רשאי לדרוש מהנהלת האתר, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יוסר ממאגר המידע של האתר ו/או שלא יימסר לאדם אחר זולת הנהלת האתר או לאנשים מסוימים לפרק זמן מוגבל או קבוע.

בנוסף, כל משתמש רשאי לדרוש מהנהלת האתר, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של האתר.

הנהלת האתר לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או כפוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים כלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הנהלת האתר עשויה להעביר המידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר – כולו או חלק ממנו – בין היתר, על מנת לאפשר השלמת ביצוע העסקה וכן להעבירו לספקים ונותנים השירותים.